Όροι χρήσης της υπηρεσίας Billit

Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Συμφωνώ με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία της ανάθεσης του πακέτου συνδρομής και στην αρχική εγγραφή σας στην υπηρεσία, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «το Συμφωνητικό»), οι οποίοι διέπουν τη χρήση από εσάς, τον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη / Συνδρομητή, της on line υπηρεσίας "Billit" (εφεξής «η Υπηρεσία»), όπως αυτή παρέχεται από την εταιρία "Lollypop Web Development by G.D. L.T.D" προς τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες / Συνδρομητές, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://app.billit.io

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: χρήση των πακέτων λογισμικού της υπηρεσίας Billit καθώς και τη διακίνηση και αποθήκευση δεδομένων. Εάν συνάπτετε το παρόν Συμφωνητικό ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου, θα πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος/ η γενικά ή ειδικά να δεσμεύσετε το νομικό πρόσωπο με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο όρος «Εξουσιοδοτημένος Χρήστης» ή «Συνδρομητής» αναφέρεται στο νομικό πρόσωπο αυτό. Εάν δεν έχετε την πιο πάνω εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

1. Ορισμοί
2. Παραχώρηση Δικαιώματος Χρήσης

Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, η Lollypop παραχωρεί στον Συνδρομητή ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και μη υποκείμενο σε υπο-παραχώρηση δικαίωμα χρήσης για την πρόσβαση και την χρήση της Υπηρεσίας αποκλειστικά από το Συνδρομητή.

Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδρομητή υπόκεινται και στους παρακάτω πρόσθετους όρους:

3. Διάρκεια Συνδρομής

Το παρόν Συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την Ημερομηνία Ισχύος του (ημερομηνία Ενεργοποίησης - Εγγραφής). Η αρχική διάρκεια του Συμφωνητικού θα είναι ο αριθμός των μηνών που θα οριστούν με την ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας της συνδρομής (εφεξής η 'Διάρκεια της Συνδρομής'). Εάν η Υπηρεσία χρησιμοποιείται ως Δωρεάν Δοκιμή, η πρόσβαση στην Υπηρεσία εξαρτάται αποκλειστικά από τη Lollypop. Λίγο πριν τη λήξη της Διάρκειας της Συνδρομής ή της Διάρκειας Ανανέωσης, ο Συνδρομητής θα πρέπει να ανανεώσει την συνδρομή του. Σε περίπτωση που η ανανεωμένη συνδρομή δεν εξοφληθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, το παρόν Συμφωνητικό θα λυθεί και η δυνατότητα πρόσβασης του Συνδρομητή στην Υπηρεσία θα διακοπεί αυτομάτως και χωρίς υποχρέωση ειδικής προειδοποίησης.

Η Lollypop αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα το Συνδρομητή για την επικείμενη λήξη της Διάρκειας της Συνδρομής, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που ο ίδιος έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του στην Υπηρεσία.

Η συνδρομή δεν απενεργοποιείται παρά μόνο αν το ζητήσει ο ίδιος ο συνδρομητής μέσα από τον λογαριασμό του.

4. Εξόφληση

Προκειμένου να παρέχονται οι υπηρεσίες της συνδρομής 'Billit', θα πρέπει να εξοφληθεί η συνολική αξία της εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενεργοποίησης (εγγραφής) της Υπηρεσίας. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε μέσω χρέωσης σε πιστωτική κάρτα είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ενεργοποίηση της συνδρομής γίνεται άμεσα ανεξαρτήτως τρόπου εξόφλησης, με την εγγραφή σε αυτήν.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης, αποστέλλεται προειδοποιητικό μήνυμα μέσω email στο συνδρομητή και το πακέτο χρήσης μετατρέπεται αυτόματα σε 'Free'.

5. Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

Ο Συνδρομητής συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μόνον για νόμιμη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Υπηρεσία προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις αντίστοιχες διατάξεις των διεθνών συμβάσεων. Όσον αφορά το θέμα αυτό, μεταξύ του Συνδρομητή και της Lollypop, η Lollypop δηλώνει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα επί των στοιχείων του Συνδρομητή και ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ρητά, αποδέχεται και συμφωνεί ότι η Lollypop έχει αποκλειστικό δικαίωμα πάνω σε όλα τα οικονομικά και λοιπά οφέλη που απορρέουν από την Υπηρεσία αυτή, την τεχνολογία και το λογισμικό που αποτελούν την Υπηρεσία, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην Υπηρεσία, εκτός από τα Στοιχεία του Συνδρομητή που καταχωρούνται και/ ή τηρούνται μέσω της Υπηρεσίας, καθώς και όλα τα πνευματικά δικαιώματα που συγκεντρωτικά χαρακτηρίζονται ως Τεχνολογία Lollypop, σε κάθε δε περίπτωση ο Συνδρομητής παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από όλα τα πιο πάνω δικαιώματα.

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η εγκατάσταση του λογισμικού στον Η/Υ του, καθώς και η χρήση της Υπηρεσίας δεν σημαίνει μεταβίβαση στο Συνδρομητή της ιδιοκτησίας της Τεχνολογίας Lollypop ή των εμπορικών δικαιωμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν από αυτήν και ότι ο Συνδρομητής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα σχετικό με την τεχνολογία αυτή εκτός των όσων αναφέρονται στο παρόν Συμφωνητικό και, σε κάθε περίπτωση, παραιτείται ρητά από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα.

7. Περιορισμοί

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι δεν έχει το δικαίωμα:

Όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που δεν μνημονεύονται στο παρόν Συμφωνητικό παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα Lollypop. Η Lollypop διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους περιοδικά, μετά από σχετική γραπτή ενημέρωση, προκειμένου να επαληθεύσει την συμμόρφωση του Συνδρομητή προς τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού.

8. Εγγύηση

Η Lollypop δηλώνει και εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα παρέχεται με επαγγελματικό τρόπο σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου και ότι η Υπηρεσία θα συμβαδίζει με την ηλεκτρονική ('online') περιγραφή της και την αντίστοιχη τεκμηρίωση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της.

Η Lollypop, οι προμηθευτές της και οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχει στην παροχή της Υπηρεσίας δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν προσφέρει ενέργειες αποκατάστασης (διορθωτικές ενέργειες) ούτε αποκτά νομική ευθύνη απέναντι στο Συνδρομητή που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία και τα σχετικά στοιχεία παρέχονται «ως έχουν». Η Lollypop δεν εγγυάται ότι το λογισμικό δεν έχει κανένα λογικό ή τεχνικό σφάλμα ή είναι απαλλαγμένο από άλλα προβλήματα ή ότι θα καλύψει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Συνδρομητή.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, η Lollypop αποποιείται κάθε ευθύνης που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις και όρους - ρητούς ή που συνεπάγονται, οι οποίοι περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των προϊόντων λογισμικού της Lollypop σχετίζονται μαζί της μόνο με την ιδιότητα του μεταπωλητή ή του συμβούλου και δεν είναι θυγατρικές εταιρίες, εκπρόσωποι ή υπάλληλοι της.

9. Όρια ευθύνης

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ευθύνη της Lollypop απέναντι στο Συνδρομητή δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής που έχει καταβληθεί στη Lollypop για τη χρήση της Υπηρεσίας κατά την αμέσως προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο χρήσης (σε περίπτωση προ-πληρωμής έτους) ή του τρέχοντος μήνα ( σε περίπτωση μηνιαίας συνδρομής) από την ημερομηνία που θα προβληθεί η αξίωση αποζημίωσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα καθίσταται υπεύθυνος ένας από τους συμβαλλόμενους ή οποιοδήποτε συσχετιζόμενο με την Υπηρεσία μέρος για τυχόν ζημίες που απορρέουν έμμεσα ή άμεσα από τη χρήση της Υπηρεσίας (απώλεια δεδομένων, εσόδων, κερδών ή άλλων οικονομικών οφελών), ανεξαρτήτως της αιτίας που έχει προκαλέσει τη ζημία.

Η Lollypop δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν απώλεια δεδομένων, ακούσια αποκάλυψη, φθορά ή διαγραφή του περιεχομένου των στοιχείων του Συνδρομητή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βλάβες ή ζημίες υποστεί ως συνέπεια της χρήσης της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Συνδρομητής θα έχει μόνον το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό.

10. Αποζημίωση

Ο Συνδρομητής συμφωνεί να αποζημιώσει και να προστατεύει τη Lollypop έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με (1) παραβίαση των όρων του Συμφωνητικού , (2) τη χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδρομητή, (3) οποιοδήποτε είδος ή υπηρεσία πωλείται ή διαφημίζεται σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από το Συνδρομητή, (4) τυχόν δυσφημιστικό ή παράνομο υλικό που περιλαμβάνεται στα στοιχεία του Συνδρομητή, (5) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου σχετικά με τα στοιχεία του Συνδρομητή, σχετιζόμενη με παραβίαση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή δημοσιότητας.

Η Lollypop θα υπερασπιστεί, αποζημιώσει και προστατεύσει το Συνδρομητή από και έναντι τυχόν απαιτήσεων και υποχρεώσεων που σχετίζονται ή προκύπτουν από ενέργειες τρίτων κατά του Συνδρομητή, εξαιτίας της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων εκ μέρους της Lollypop, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής (1) θα ενημερώσει άμεσα τη Lollypop για σχετικές απαιτήσεις ή αξιώσεις, (2) θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και την απαραίτητη υποστήριξη στην Lollypop για την υπεράσπισή της έναντι της απαίτησης ή αξίωσης, (3) θα παραχωρήσει στην Lollypop τον αποκλειστικό έλεγχο του χειρισμού για την υπεράσπισή της έναντι οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης ή αξίωσης, (4) δεν θα έχει ήδη συμβιβαστεί ή ικανοποιήσει την απαίτηση ή την αξίωση αυτή.

11. Αποθήκευση δεδομένων

Δεν υπάρχει όριο πέραν του οποίου ο Συνδρομητής θα χρεώνεται για τον αποθηκευτικό χώρο που καταλαμβάνουν τα δεδομένα του. Ωστόσο, η Lollypop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη συγκεκριμένη πολιτική της κατά την απόλυτη κρίση της.

12. Συμφωνητικό για το Επίπεδο Λειτουργίας Υπηρεσίας ('Service Level Agreement')

Γενικά:

Το παρόν Συμφωνητικό καλύπτει το ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας της παρεχόμενης Υπηρεσίας προς το Συνδρομητή και των τυχόν συμπληρωματικών υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στη Φόρμα Εγγραφής. Η περιγραφή της Υπηρεσίας θα τροποποιείται περιοδικά βάσει των νεώτερων εκδόσεων του λογισμικού. Είναι ευθύνη του Συνδρομητή η παρακολούθηση της περιγραφής (δυνατοτήτων) της Υπηρεσίας. Ο Συνδρομητής θα πρέπει να αναφέρει τυχόν διαφορές μεταξύ της περιγραφής της Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας αυτής καθεαυτής το συντομότερο δυνατόν. Η Lollypop θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζεται διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας σε ποσοστό 99% (μέσο όρο ανά μήνα). Ο Συνδρομητής συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με βάση τους υπόλοιπους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Οι όροι του Συμφωνητικού μπορούν να αλλάζουν περιοδικά και η Lollypop θα μεριμνά για τη σχετική ενημέρωση του Συνδρομητή, γεγονός που δεν απαλλάσσει το Συνδρομητή από την υποχρέωση να ενημερώνεται τακτικά για τους ισχύοντες όρους του Συμφωνητικού.

Η Lollypop θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε η Υπηρεσία να είναι προσβάσιμη μέσω του Internet. Επειδή η Υπηρεσία παρέχεται μέσω του Internet και επομένως υπόκειται σε περιορισμούς, καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα άμεσα σχετιζόμενα με τη λειτουργία του Internet και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η Lollypop δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις, προβλήματα παράδοσης ή άλλες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από τέτοια προβλήματα. Η Υπηρεσία μπορεί να διακόπτεται για εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης. Η Lollypop θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να περιορίζει στο ελάχιστο τέτοιες διακοπές και να εκτελεί τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε ώρες περιορισμένης ζήτησης.

12.1. Ασφάλεια

Τα δεδομένα του Συνδρομητή ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο. Η Lollypop δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα δεδομένα (στοιχεία) του Συνδρομητή, παρά μόνον στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας, και να μην τα διαθέσει ή αποκαλύψει σε τρίτον. Η Lollypop διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων του Συνδρομητή χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες πρακτικές προστασίας δεδομένων, όπως προστασία των κωδικών ασφαλείας και 'data encryption'. Όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων, η Lollypop αναλαμβάνει την τακτική και προγραμματισμένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Τα δεδομένα του Συνδρομητή αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων 'MYSQL Server'. Τα συστατικά του συστήματος, όταν είναι τεχνικά εφικτό, είναι υπεράριθμα (περισσότερα από όσα ενδείκνυνται σε αντίστοιχες εφαρμογές), με στόχο την κατά το δυνατόν εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Υπηρεσίας.

12.2. Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης

Η Lollypop παρέχει επίσης στο Συνδρομητή υπηρεσίες υποστήριξης. Διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται προκειμένου να αποκατασταθεί το επίπεδο λειτουργίας της εγκατάστασης στη μορφή που είχε πριν προκύψει το πρόβλημα. Αυτές περιλαμβάνουν ακόμη την παροχή διευκρινήσεων σχετικών με τις υπηρεσίες και την υποδοχή τυχόν προβλημάτων ή βλαβών σχετικών με την Υπηρεσία.

Οι υπηρεσίες αυτές, αναλόγως με την περίπτωση, είτε είναι ενσωματωμένες στην Υπηρεσία είτε παρέχονται με τη σύναψη διαφορετικής σύμβασης.

Με οποιοδήποτε τύπο συνδρομής δεν παρέχεται Τηλεφωνική Υποστήριξη. Ο ισχύον τρόπος αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης ονομάζεται 'Email Ticket', είναι χωρίς επιπλέον χρέωση και ο συνδρομητής απλά διαβιβάζει το αίτημα του με email στη διεύθυνση support και θα πάρει απάντηση εντός 48 ωρών.

Η Lollypop θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατόν άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή των προβλημάτων των σχετικών με την Υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της Υπηρεσίας με υπαιτιότητα της Lollypop εξαιτίας πλήρους κατάρρευσης του συστήματος, ο Συνδρομητής θα ενημερωθεί σχετικά με οποιοδήποτε μέσο είναι δυνατόν.

12.3. Υπηρεσία Εκπαίδευσης

Για την εκπαίδευση στη χρήση των εφαρμογών της Υπηρεσίας, την επίλυση αποριών σχετικών με τη χρήση, την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων αλλά και για την καθοδήγηση στην ολοκλήρωση διαδικασιών, η Lollypop διαθέτει στο Συνδρομητή διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από μακριά και οποιαδήποτε στιγμή.

Εκπαίδευση σε αίθουσα παρέχεται, με πρόσθετη χρέωση, από τη Lollypop, τους συνεργάτες της και συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

12.4. Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας

Στόχος είναι η διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον 99% του χρόνου, μετρημένο κατά μέσο όρο ανά μήνα, με εξαίρεση τις προγραμματισμένες διακοπές λόγω συντήρησης. Επιπλέον, εκτιμάται ότι το τμήμα της Υπηρεσίας που εξαρτάται από τη Lollypop θα είναι διαρκώς διαθέσιμο εκτός από τρεις μη προγραμματισμένες διακοπές, εκτιμούμενης διάρκειας 2 ωρών εκάστης. Η Lollypop θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώνει για τυχόν γνωστές και επιβεβαιωμένες διακοπές στην παροχή της Υπηρεσίας που οφείλονται σε άλλους παράγοντες και να ενημερώνει επίσης αμέσως μόλις επανέρθει η διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας.

Η προγραμματισμένη διακοπή στην παροχή της Υπηρεσίας δεν θα είναι μεγαλύτερη από 4 ώρες κάθε 15νθήμερο και θα γίνεται σε ώρες μικρής ζήτησης. Για τις προγραμματισμένες διακοπές θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση του Συνδρομητή.

13. Προστασία προσωπικών δεδομένων (privacy)

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους εξής κύριους λόγους:

Η Lollypop θα παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία των πελατών της, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους, μόνο εάν αυτό απαιτηθεί από το νόμο ή καλή τη πίστη (α) προκειμένου να συμμορφωθεί σε αντίστοιχα διατάγματα ή νομικές διαδικασίες (β) να προστατεύσει τα εμπορικά της συμφέροντα και τα πνευματικά της δικαιώματα που αφορούν στις υπηρεσίες της και το site και (γ) να δράσει σε έκτακτες περιπτώσεις προκειμένου να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των χειριστών των υπηρεσιών της, των χειριστών του site ή του κοινού.

Έλεγχος των προσωπικών δεδομένων

Όταν κάνετε εγγραφή ως συνδρομητής μίας υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μας δίνετε προσωπικά δεδομένα, η Lollypop δεν θα κοινοποιεί τα δεδομένα αυτά με οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την άδειά σας, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιούνται για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί.

Η Lollypop διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει περιοδικά emails ενημερώνοντας σας για τεχνικά ή άλλα θέματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες στις οποίες έχετε κάνει συνδρομή. Εσείς έχετε την επιλογή να μην είστε αποδέκτης αυτών των emails.

14. Καταγγελία του Συμφωνητικού

Η Lollypop διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας του παρόντος Συμφωνητικού, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης της εφαρμογής. Αν ο Συνδρομητής παραβεί τους όρους των άρθρων 5 ή 6 του παρόντος Συμφωνητικού, η Lollypop διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό ή/ και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία αμέσως, χωρίς ειδική ενημέρωση προς το Συνδρομητή. Εάν ο Συνδρομητής παραβιάσει οποιονδήποτε άλλον όρο του παρόντος Συμφωνητικού, η Lollypop μπορεί είτε να του απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης είτε να καταγγείλει το Συμφωνητικό ή να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία, μετά από έγγραφη όχληση του Συνδρομητή 15 ημέρες πριν τη διακοπή.

Στην περίπτωση αυτή, η Lollypop δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του Συνδρομητή ή τρίτου για τη διακοπή της Υπηρεσίας. Η καταγγελία του παρόντος Συμφωνητικού δεν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής δεν θα πρέπει να εξοφλήσει τυχόν εκκρεμείς οφειλές. Η Lollypop διατηρεί το δικαίωμα, μετά την πάροδο των 30 ημερών ή περισσότερο από την καταγγελία ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη του παρόντος Συμφωνητικού, να διαγράψει τα στοιχεία του Συνδρομητή από το σύστημά της. Οι όροι των άρθρων 1, 6, 7, 9, 10, 14 και 15 θα επιβιώσουν της καταγγελίας ή της με οποιονδήποτε τρόπο λύσης ή λήξης του παρόντος Συμφωνητικού.

15. Διάφορα